Seminář ČSVE 2016: 22. – 23. listopadu, hotel Galant, Mikulov

program semináře
prezentace ke stažení – 1.den
prezentace ke stažení – 2 den


Ve dnech 22. – 23. listopadu proběhl v hotelu Galant v Mikulově již 8. ročník našeho tradičního podzimního semináře. Do Mikulova jsme zavítali již podruhé, místo konání však pro nás bylo nové – krásný, velký kongresový hotel s výhledem na Svatý kopeček, s příjemnými kongresovými prostory, s výbornou gastronomií a milým personálem.

 

Úvodní blok semináře byl již tradičně věnován stavu oboru větrné energetiky u nás, aktuální situaci a podmínkám dalšího fungování, legislativních změn a vypsání či nevypsání podpory v souvislosti s procesem notifikace. V úvodu tohoto bloku vystoupil Michal Janeček, předseda ČSVE, který svoji prezentaci zaměřil právě zejména na aktuální stav oboru, porovnání statistik pro ČR, Evropu a svět, porovnání rozvoje větrné energetiky a obnovitelných zdrojů energie u nás a ve světě. Na tuto prezentaci navázal Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE a předseda Komory OZE, který přítomné seznámil s tématy, jimiž se Komora OZE aktuálně zabývá a která řeší. Největší část jeho prezentace byla samozřejmě věnována aktuálnímu stavu procesu notifikace podpory pro OZE a vysvětlení, jak jsou procesy rozděleny, jak probíhají a v jakém jsou aktuálně stadiu. Dále přítomné seznámil rovněž s předpisy, které se v rámci Evropské unie aktuálně připravují a budou se nás v budoucnu tedy týkat.

 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupce MPO (z důvodu časové zaneprázdněnosti právě kvůli dokončovanému procesu notifikace) se po panu Chalupovi slova ujal zástupce OTE, a.s., pan Vojtěch Jahoda, vedoucí odboru správy podporovaných zdrojů energie, který ve své prezentaci shrnul postavení OTE a jeho roli mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a zejména mezi výrobci elektřiny z OZE a ERÚ, připomněl samozřejmě nejdůležitější právní předpisy, jimiž se činnost OTE a povinnosti výrobců elektřiny z OZE řídí a shrnul také výsledky dotazníkového průzkumu mezi „klienty“ OTE, jehož se mnozí přítomní rovněž zúčastnili. Na jeho prezentaci navázali pánové Mikuláš Vargic a Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Pan Vargic se nejdříve věnoval tématu smluv o dodávkách a servisu VtE a nejrůznějším úskalím těchto smluv z pohledu investora, resp. provozovatele VtE, Pavel Doucha pak otevřel téma opravy a modernizace VtE s ohledem na problematická a nejasná ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie a zachování nároku na podporu, to vše ve světle praxe a postupu ERÚ vůči jiným obnovitelným zdrojům.

 

Odpolední blok zahájil pan Ladislav Seidler, specialista na obnovitelné zdroje energie společnosti Amper Market, mj. dlouhodobého partnera semináře a člena ČSVE. Ve své prezentaci přítomným ukázal zejména vývoj ceny silové elektřiny na burze, prognózy a širší souvislosti, které při zpětném pohledu cenu elektřiny v evropském měřítku ovlivňují. Po jeho prezentaci se slova krátce ujal znovu předseda ČSVE Michal Janeček, aby poděkoval partnerům semináře ČSVE a předal přítomným zástupcům partnerů drobnou pozornost. Poděkování vyjádřil rovněž společnosti APB-Plzeň, která je členem ČSVE, a připomněl její výraznou pomoc a zapojení v rámci Dne větrné energetiky, který ČSVE pro širokou laickou veřejnost organizovala v červnu letošního roku.

 

Děkujeme partnerům semináře za jejich podporu:

 

                     

 

Po této krátké „vsuvce“ jsme pokračovali v programu semináře blokem týkajícím se umisťováním VtE a vtahu k území. K tomuto tématu vystoupil nejprve pan Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, který se problematice územního plánování a povolování VtE ve své advokátní praxi dlouhodobě věnuje. Připomněl regulaci či pokusy o regulaci výstavby VtE v zásadách územního rozvoje jednotlivých krajů a rovněž podmínky pro regulaci výstavby VtE, jak vyplynuly s dosavadní judikatury soudů. Následovat mělo vystoupení zástupce MŽP k připravované metodice upravující podmínky vymezování vhodných lokalit pro OZE/VtE z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Metodika ale nebyla v době konání semináře bohužel ještě schválená a nebylo proto možné ji ještě veřejně prezentovat. Náhradou se slova znovu krátce ujal Pavel Doucha, který spolupracoval s Komorou OZE na zpracování připomínek ke zmíněnému materiálu, mohl jej proto stručně představit a shrnout. Následující prezentace pana Bohumila Frantála z Ústavu geoniky AV ČR s názvem Faktory regionální diferenciace výstavby větrných elektráren v ČR se pak věnovala umisťování VtE spíše z pohledu sociologického.

 

Po krátké přestávce na kávu a drobné občerstvení se slova ujali pánové Pavel Beran a Tomáš Molek z Komerční banky, zástupci dalšího partnera semináře ČSVE, a shrnuli působnost Komerční banky v oboru financování OZE/VtE, aktuální základní podmínky financování projektů a rovněž výzvy pro budoucnost financování OZE. Následovala prezentace dalšího významného partnera semináře a dlouholetého člena ČSVE, společnosti Vestas. Roman Polášek shrnul vývoj větrných elektráren Vestas a představil aktuální platformy a modely nabízené na trhu včetně posledních inovací a vylepšení zvyšujících efektivitu využití větrného potenciálu té které lokality. Následovat měla prezentace pana Davida Součka, technicko-výrobního ředitele společnosti SIAG CZ, výrobce ocelových věží pro Vestas, který se bohužel musel omluvit. Slova se krátce ujal Štěpán Chalupa a na dálku panu Součkovi a společnosti SIAG poděkoval za účast na Dni větrné energetiky, kdy právě SIAG byl jednou ze zapojených lokalit a umožnil veřejnosti prohlídku výrobního závodu. Štěpán Chalupa přítomné provedl operativně sestavenou prezentací z fotografií z jednotlivých lokalit zapojených do DVe. A jelikož jsme program prvního dne zvládli rychleji a do večeře bylo ještě dost času, využili jsme jej pro přesun prezentace Aniation Zoom z následujícího dne. Pánové Pavel Beránek a Jan Baum přítomným představili možnosti využití bezpilotních systémů (dronů) při provádění vizuální a termografické inspekce větrných elektráren a diskutovali s přítomnými o jejich výhodách a nevýhodách.

 

Po náročném celodenním programu jsme se uchýlili do sklípku, kde na nás nejprve čekala vynikající večeře a poté ochutnávka vín, tentokrát nikoli z mikulovské provenience, ale Vinařství Petra Cibulky z Lednice. A k dobrému vínu patří neodmyslitelně také cimbálová muzika, tentokrát nám k poslechu, zpěvu i tanci hrála cimbálová muzika Ondráš.

 

Program druhého dne byl mnohem stručnější a zahájil jej pan Roman Prager, zástupce společnosti W.E.B Windenergie AG, jejichž dceřiná společnost u nás působí a provozuje větrné elektrárny. Jeho prezentace byla zaměřená na zkušenosti s repoweringem v Německu, jeho výhody a úskalí, porovnal rovněž situaci v Německu a Rakousku. Následně jsme se vrátili k tématu inspekcí VtE, tentokrát lanovou technikou. Pan Jakub Mazgaj přítomné seznámil se svojí cestou za zajímavou prací, s průběhem školení akademie Altitec, technikou, jak takové inspekce a opravy probíhají i s prací na konkrétních projektech. V samém závěru semináře nám potom David Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR představil novou interaktivní mapu podmínek pro malé větrné elektrárny, na jejímž zpracování se podílel a která může být zpřístupněna veřejnosti díky projektu Strategie AV21.

 

Věříme, že i když letos nebylo k diskusi tolik kontroverzních témat jako v minulých letech, podařilo se nám opět sestavit zajímavý program, který přítomným přinesl nové informace a účast na semináři tak pro ně byla vítaným profesním zpestřením.

 

Všem přítomným děkujeme za jejich účast, podnětné dotazy a diskusi, partnerům pak za jejich podporu při organizaci semináře a trvající důvěru a budeme se těšit na viděnou na semináři 2017!

 

Fotky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce
Partneři