Stanovy České společnosti pro větrnou energii

Úplné znění ke dni 21. března 2024

 

Čl. 1
Právní forma a název


Česká společnost pro větrnou energii (dále jen ČSVE) je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dlouhodobě užívaný název spolku zní „Česká společnost pro větrnou energii“ (zkráceně též ČSVE).


Čl. 2
Sídlo a doručovací adresa ČSVE, účetní rok

 

 1. Sídlem ČSVE je Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha, Staré Město.
 2. Doručovací adresa se může měnit dle potřeb ČSVE. Změna musí být oznámena členské základně a dotčeným subjektům písemně, a to listovní poštou nebo elektronickou poštou a zveřejněna na vlastních internetových stránkách www.csve.cz.
 3. Účetním rokem je kalendářní rok.


Čl. 3
Společný zájem a hlavní činnost ČSVE


ČSVE je založena za účelem naplňování společného zájmu. Společným zájmem ČSVE jakožto spolku profesního a zájmového je prosazování obecně prospěšných cílů v oblasti využívání energie větru jako obnovitelného zdroje energie a ochrany životního prostředí. Za tímto účelem ČSVE vyvíjí zejména následující hlavní činnost:

 1. Šíření myšlenky využití větrné energie s cílem trvalé podpory tohoto z hlediska životního prostředí příznivého a národohospodářsky potřebného obnovitelného zdroje energie. ČSVE podporuje také využívání dalších obnovitelných zdrojů.
 2. Podpora zájmů členů při tvorbě a úpravách legislativního a správního prostředí. Podpora zájmů členů při plánování, výstavbě, provozování a eventuálním odstraňování větrných elektráren. Podpora výměny informací mezi členy k tomuto účelu. Podpora férového a etického podnikatelského prostředí oboru.
 3. Podpora aplikovaného výzkumu v oblasti větrné energetiky ve spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy a vynálezci.
 4. Poskytování pomoci zájemcům o větrnou energetiku.
 5. Šíření odborných informací o využití větrné energie směrem k odborné veřejnosti. K tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí, diskusí, exkurzí, publikace v periodicích, , vlastním zpravodaji, na webových stránkách www.csve.cz, na sociálních sítích ad.
 6. Šíření osvěty směrem k laické veřejnosti a veřejné správě. K tomuto účelu spolupracovat se sdělovacími prostředky a odbornými periodiky, vést webové stránky www.csve.cz, vystupovat na veřejných fórech apod.
 7. Přispívání ke vzdělávacímu procesu u dětí a mládeže, zejména v rámci ekologické výchovy. K tomuto účelu spolupracovat se školami, místními a vyššími samosprávami a jejich úřady v přímé i přenesené působnosti, ekologickými a informačními centry, neziskovým sektorem apod.
 8. Spolupráce se všemi subjekty, které podporují úkoly a cíle ČSVE.
 9. Členství v tuzemských i mezinárodních organizacích zabývajících se využitím energie větru nebo obnovitelných zdrojů energie.
 10. Zasazování se o trvale udržitelný rozvoj a tím i o ochranu přírody a krajiny v souladu s příslušnými platnými právními předpisy (zejména zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Jedná se zejména o plánování, výstavbu a provozování větrných elektráren, účastenství ve schvalovacích a povolovacích řízeních a veřejných projednáváních zejména s ohledem na posuzování vlivu stavby na životní prostředí, územním plánování, a to na území celé České republiky.
 11. Vzdělávání odborné i širší veřejnosti.


Úkoly a cíle ČSVE budou plněny s přihlédnutím k aktuálním personálním a finančním možnostem ČSVE.


Čl. 4
Způsob práce ČSVE

 1. Členové trvale prosazují dosažení cílů ČSVE a veřejně vystupují v souladu s těmito cíli. ČSVE zastupuje zájmy členů společnosti ve vztahu s orgány státní správy a samosprávy.
 2. Prostředky ČSVE lze vydávat pouze na účely, které jsou v souladu s těmito stanovami. Z členství v ČSVE nevyplývá nárok na odměnu z prostředků společnosti.
 3. ČSVE může v případě potřeby na základě usnesení předsednictva zřídit profesionální sekretariát a uzavírat smluvní vztahy dle platných zákonů, bude-li to umožňovat ekonomická situace ČSVE.


Čl. 5
Členství

 

 1. Členy mohou být fyzické a právnické osoby, které mají zájem se aktivně podílet na naplňování cílů ČSVE. Aktivní a pasivní volební právo při rozhodování ČSVE mají členové starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členství v ČSVE vzniká přijetím za člena na základě úplně vyplněné písemné přihlášky schválené předsednictvem na svém nejbližším řádném zasedání a po uhrazení členského příspěvku pro daný kalendářní rok. Proti odmítnutí přijetí se lze odvolat do dvou týdnů od doručení odmítnutí. O tomto odvolání rozhoduje s konečnou platností valné shromáždění. Přijetím členství v ČSVE člen projevuje vůli být vázán stanovami a vůči ČSVE se zavazuje chovat čestně.
 3. Předsednictvo může rozhodnout o vyloučení člena minimálně pěti hlasy členů předsednictva, pokud tento člen porušil stanovy nebo pokud poškodil dobré jméno ČSVE.
 4. Členství je ukončeno vystoupením člena, vyloučením, marným uplynutím lhůty stanovené valným shromážděním v dodatečné výzvě k uhrazení členského příspěvku, zánikem právnické osoby nebo úmrtím či prohlášením fyzické osoby za mrtvou, případně zánikem ČSVE. Vystoupení z ČSVE je třeba oznámit předsednictvu ČSVE písemně.
 5. Ukončením členství končí všechny nároky člena vůči ČSVE.
 6. Členy - právnické osoby zastupuje při jednání ČSVE jeden zástupce., který vykonává práva a povinnosti člena.
 7. Členové ČSVE mají právo na bezplatný základní informační servis a účast na akcích ČSVE za předem stanovených podmínek.
 8. Čestným členem se může stát významná nebo zasloužilá domácí nebo zahraniční osoba působící v oboru větrná energetika. Čestné členy volí valné shromáždění na návrh předsednictva nebo doporučení členů ČSVE. Návrhy z řad členů musí být doručený předsednictvu alespoň 60 dnů před konáním valného shromáždění. Čestný člen má právo zúčastnit se valného shromáždění kde má hlasovací právo jako člen ČSVE a má právo zúčastnit se jednání předsednictva ČSVE. Čestný člen nehradí členský příspěvek.
 9. Za podmínek uvedených v čl. 5 h) těchto stanov může být valným shromážděním zvolen čestný předseda ČSVE. Čestný předseda může být zvolen pouze z členské základny ČSVE. Čestný předseda je osvobozen od platby členského příspěvku.
 10. ČSVE vede seznam všech svých členů. Člen je do seznamu zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena spolku. Po ukončení členství je člen ze seznamu vymazán. V seznamu se uvede jméno a příjemní/název člena, bydliště/sídlo, IČ, pokud bylo členu uděleno, datum přijetí za člena a informace důležité pro určení kategorie členství, resp. výše členského příspěvku. Každý člen s hlasovacím právem je povinen pro účely zasílání pozvánek na valné shromáždění, příp. jiných orgánů ČSVE, jichž je členem, či kterých je oprávněn se dle stanov účastnit, hlasování per rollam a dalších komunikací do seznamu členů uvést emailovou adresu. Není-li v seznamu členů emailová adresa uvedena, člen nemůže hlasovat způsobem per rollam. Za vedení seznamu členů odpovídá předsednictvo ČSVE. Každý člen, a to i bývalý, má právo obdržet od ČSVE na svou žádost potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.


Čl. 6
Členské příspěvky

 

 1. Členský příspěvek pro daný kalendářní rok je splatný v termínu stanoveném vyúčtováním členského příspěvku, které ČSVE vystaví a zašle každému členu nejpozději do 15. února daného kalendářního roku, a to emailem nebo poštou v případě, že emailovou adresu člena ČSVE neeviduje. Členské příspěvky se hradí formou bankovního převodu na účet ČSVE.
 2. Výše členských příspěvků je odvozená od zařazení člena do kategorií:
  • subjekty nepodnikající v oboru větrné energetiky: zahrnuje fyzické a právnické osoby (např. osoby z řad odborné veřejnosti, pracovníci v akademické oblasti, studenti, nevládní neziskové organizace, zástupce státní a veřejné správy, samosprávy atd.). V případě osob, které jsou členy orgánů společnosti podnikající v oboru větrné energetiky, je nepodnikatelské členství přípustné pouze tehdy, je-li členem ČSVE příslušná společnost,
  • subjekty podnikající v oboru větrné energetiky: zahrnuje fyzické a právnické osoby zabývající se podnikáním ve větrné energetice a souvisejících oblastech.
 3. Valné shromáždění může jednotlivé kategorie členů dále rozdělit na podrobnější subkategorie, pro které se bude výše členského příspěvku nebo způsob výpočtu členského příspěvku určovat samostatně. Výše členského příspěvku pro provozovatele výroben využívajících větrnou energii je stanovena jako základní členský příspěvek + příplatek v závislosti na instalovaném výkonu provozované výrobny využívající větrnou energii.
 4. Členský příspěvek se platí vždy na jeden celý kalendářní rok, v případě, že člen je přijat v průběhu kalendářního roku, platí alikvotní část stanovenou od data přijetí za člena. Čestný člen je osvobozen od platby členského příspěvku.


Čl. 7
Orgány ČSVE


Orgány ČSVE jsou:

 1. valné shromáždění
 2. předsednictvo
 3. revizní komise
 4. pracovní komise


Čl. 8
Valné shromáždění ČSVE

 

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ČSVE a je tvořeno shromážděním všech členů. Rozhoduje o všech zásadních věcech ČSVE. Řádné valné shromáždění se koná jednou ročně, nejpozději však do konce března daného roku. Předsednictvo jej svolává písemnou formou s návrhem programu v předstihu nejméně 15 dnů, a to elektronickou poštou na email vedený v seznamu členů. Nemá-li člen ČSVE uvedenou emailovou adresu v seznamu členů, je mu pozvánka na valné shromáždění zasílána listovní zásilkou na korespondenční adresu, příp. adresu sídla/bydliště nebo datovou zprávou.
 2. Mimořádné valné shromáždění svolává předsednictvo na základě svého usnesení nebo na základě písemného požadavku alespoň čtvrtiny členů ČSVE nebo na základě usnesení řádného valného shromáždění. Svolání se uskuteční v předstihu nejméně 15 kalendářních dnů způsobem platným pro řádné valné shromáždění s přiloženým návrhem programu.
 3. Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný člen předsednictva ČSVE. Z valného shromáždění se vede zápis, který podepisují předsedající valného shromáždění a zapisovatel.
 4. Valné shromáždění rozhoduje formou usnesení.
 5. Valné shromáždění zejména:
  • Volí a odvolává členy předsednictva a revizní komise
  • Rozhoduje o změně stanov
  • Schvaluje zprávu o činnosti, kterou předkládá předseda nebo jím zmocněný člen předsednictva, a zprávu o hospodaření
  • Stanovuje subkategorie členů a schvaluje druh a výši členských příspěvků
  • Stanovuje základní úkoly a cíle ČSVE
  • Rozhoduje o zániku spolku
 6. Při hlasování na valném shromáždění má každý člen ČSVE, který nemá nedoplatek na členských příspěvcích, jeden hlas. Člen z kategorie subjektů podnikajících v oboru větrné energetiky podle čl. 6 má dle předchozí věty jeden hlas; ale v případě uhrazení trojnásobku základního členského příspěvku této kategorie členství mu náleží dva hlasy, popř. po uhrazení pětinásobku mu náleží tři hlasy.
 7. Pro změnu stanov je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů a pro rozhodnutí o zániku ČSVE dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. V ostatních případech valné shromáždění rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a současně většinou hlasů přítomných členů z kategorie subjektů podnikajících v oboru větrné energetiky. Pokud bylo svoláno v souladu se stanovami, je řádné a mimořádné valné shromáždění usnášeníschopné bez ohledu na počet hlasů přítomných členů. Členové mohou za sebe vyslat zástupce, kteří se prokáží písemnou plnou mocí.
 8. Připouští se rozhodování členů mimo valné shromáždění, a to hlasování per rollam s využitím emailu, jakožto technického prostředku, o všech otázkách patřících do působnosti valného shromáždění, s výjimkou záležitostí, pro které právní úprava vyžaduje ověřený podpis člena na jeho vyjádření, nebo kde právní úprava vyžaduje vyjádření člena ve formě veřejné listiny. Rozhodování členů mimo valné shromáždění je možné na základě usnesení předsednictva nebo na základě písemného požadavku alespoň čtvrtiny členů ČSVE nebo na základě usnesení řádného valného shromáždění. Každý člen obdrží návrh rozhodnutí na emailovou adresu, uvedenou v seznamu členů, spolu s uvedením lhůty (datum a hodina), do které může hlasovat per rollam, přičemž lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Návrh rozhodnutí je doručen členovi okamžikem, kdy dojde na jeho emailovou adresu, zapsanou v seznamu členů. Spolu s návrhem rozhodnutí obdrží každý člen emailovou adresu, na kterou má zaslat své vyjádření. Návrh rozhodnutí musí být formulován tak, aby umožňoval hlasovat pro přijetí rozhodnutí nebo proti přijetí rozhodnutí, případně aby umožňoval hlasovat pro jednu z více nabízených variant. Vyjádření člena musí obsahovat jeho identifikační údaje, plný návrh jeho rozhodnutí a musí být zasláno nejpozději před koncem lhůty pro hlasování z emailové adresy vedené v seznamu členů. O výsledcích hlasování a usneseních přijatých per rollam vyhotoví předsednictvo zápis, který zašle členům ČSVE na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů do 15ti dnů od konce lhůty pro hlasování per rollam.


Čl. 9
Předsednictvo ČSVE

 

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČSVE, do jehož působnosti spadá zastupování spolku ve všech věcech navenek.
 2. Předsednictvo má minimálně 5, maximálně však 9 volených členů. Na svém prvním zasedání zvolí předsednictvo předsedu, místopředsedu a určí pokladníka (hospodáře) ČSVE – variantně. Členem předsednictva smí být pouze člen ČSVE – fyzická osoba, resp. zástupce člena – právnické osoby.
 3. Předsednictvo vede činnost ČSVE v souladu se stanovami a usneseními valného shromáždění. Volební období členů předsednictva činí dva roky; předsednictvo setrvává ve své funkci až do platných nových voleb.
 4. Klesne-li počet členů předsednictva během jejich funkčního období, nastupuje na místo chybějícího člena další navržený kandidát z poslední volby s nejvyšším počtem získaných hlasů, pokud takový kandidát existuje. V případě rovnosti hlasů následujících kandidátů bude provedeno hlasování o těchto dvou kandidátech.
 5. ČSVE zastupuje při právním jednání předseda, který při právním jednání také podepisuje. Předsednictvo může zmocnit též jiné členy předsednictva, aby v rozsahu, který určí, zastupovali ČSVE.
 6. Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda. Předseda svolá schůzi do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třemi členy předsednictva.
 7. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů předsednictva.
 8. Usnesením předsednictva je přijat návrh, pro nějž hlasovala alespoň polovina členů předsednictva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČSVE. V případě potřeby je přípustné hlasování perrollam (prostřednictvím e-mailu).
 9. Ze schůzek předsednictva budou pořizovány zápisy, které schvaluje předseda a o kterých budou informováni členové ČSVE.
 10. Výdaje, které mají být hrazeny z prostředků ČSVE, vyžadují schválení předsedou (do 50.000 Kč) nebo předsednictvem (nad 50.000 Kč).
 11. Předsednictvo pro řádné valné shromáždění vypracovává výroční zprávu o činnosti ČSVE a plán činnosti společnosti pro příští období.


Čl. 10
Pracovní komise ČSVE


Pracovní komise jsou poradním orgánem ČSVE. Pracovní komise v případě potřeby zřizuje a ruší předsednictvo. Pracovní komise sestávají ze zástupců firem, odborných a vědeckých pracovníků, přičemž není podmínkou jejich členství v ČSVE. Pracovní komise se scházejí podle potřeby. Předsedy pracovních komisí jmenuje předseda ČSVE na návrh předsednictva. Pracovní komise se řídí zadáními valného shromáždění a předsednictva.


Čl. 11
Revizní komise ČSVE


Revizní komise je kontrolním orgánem ČSVE. Revizní komise sestává ze tří členů. Revizní komise si volí svého předsedu. Valné shromáždění volí revizní komisi v roce následujícím po termínu řádné volby předsednictva. Členem revizní komise nemůže být zvolen člen předsednictva. Revizní komise je volena na 2 roky. Opakovaná kandidatura je přípustná. Revizní komise zpracovává jednou za rok kontrolní zprávu o finančním hospodaření ČSVE.


Čl. 12
Zánik ČSVE


Při zániku ČSVE se převádí zbytkový majetek neziskové organizaci určené valným shromážděním, která jej použije výlučně na alespoň jednu z činností ve smyslu Článku 3 těchto stanov.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

O nás
Partneři