Seminář pro pedagogy o větrných elektrárnách a OZE

pořádaly ČSVE a Lipka, 7.7.2009, Rychta Krásenko

 

Jiří Špičák, Česká společnost pro větrnou energii

 

Nastalo období prázdnin a to je čas, kdy i učitelé mají volno. Najdou se ale mezi nimi i tací, kteří berou vážně své sebevzdělávání a v období klidu zvyšují svoji odbornost a rozšiřují si obzory svého vědění.

Hned první týden prázdnin, tedy přesněji 7.7. Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci s organizací Lipka Brno uskutečnily pro 20 pedagogů odborný seminář o obnovitelných zdrojích energie (dále jen OZE) se zaměřením na větrné elektrárny (dále jen VtE). Jednalo se o pedagogy přírodních a technických věd ze základních a středních škol z celé ČR.

Celý seminář jsme zahájili návštěvou VtE v Drahanech, kde na nás čekal její technik a všem řekl základní údaje u informačního panelu, který je umístěn v její blízkosti. Potom si účastníky rozdělil do 3 skupin a postupně je vzal na ukázku tubusu VtE. Zbývajícím učitelům jsem byl k dispozici já a zodpovídal jsem jim otázky v souvislosti s VtE a jejím okolím. Hovořili jsme o vlivu na místní faunu a floru, o hluku, jak je slyšitelný v blízké vesnici a o postoji obyvatel v nejbližším okolí.

 

Úvod u VtE v Drahanech

 

Po exkurzi jsme se vrátili na Rychtu. Je to budova ze 17. století, která je nyní využívána jako školící a terénní středisko Lipky v Krásenku. Jsou v ní jak ubytovací kapacity, tak i dostatečně velká přednášková místnost, která umožňuje provádění základních praktických ukázek a pokusů.

V Rychtě byly pedagogům předneseny celkem 3 přednášky. První se týkala konvenčních zdrojů elektrické energie a OZE, jejich rozdělení, popisu principu činnosti a počtu instalací a výkonu, který v dnešní době v ČR zastanou. Byly také prezentovány údaje o celkově spotřebě a výrobě elektrické energie v ČR a nutném budoucím energetickém mixu. Tyto údaje byly čerpány z ERÚ a MPO.

 

Úvodní přednáška semináře na Rychtě

 

Druhá přednáška se již věnovala VtE. Na začátku si učitelé zopakovali Bernoulliho rovnici a rovnici kontinuity, díky nimž jsme pak mohli odvodit vznik vztlakové síly. Bylo zajímavé pozorovat, jak si kdo poradil s výkladem vzorců (učitel na odborném semináři v období letních prázdnin používá stejné zjednodušené úvahy jako žák v průběhu školního roku…), rozhodně ale všichni bez problémů pochopili princip vztlakového rotoru VtE. Další statí byl popis jednotlivých konstrukčních skupin, jako je rotor, stožár, strojovna. Výklad byl doplněn vždy velkým počtem obrazových podkladů. Poté byl v přednášce použit třetí a poslední výpočtový vzorec. Učitelé si museli sami odvodit vzorec pro výpočet výkonu VtE a pak i výkonovou křivku stroje. Zde jsme se chvíli zdrželi debatou nad tím, jak je těžký vzduch… Na závěr této přednášky byla probírána symbióza VtE a jejího okolí. Ať již fauna, flora, hluk či optický vjem VtE v krajině.

Poslední přednáška byla věnována praktické ukázce. Před zraky pedagogů jsem sestrojil z pomůcek běžných ve fyzikální laboratoři jednoduchý model větrné elektrárny. A pak učitelé rozdělení do 3 skupinek měli za úkol vyrobit lopatky větrné elektrárny tak, aby při konstantním větru dokázala vyrobit co největší výkon. Omezením jim byl pouze průměr rotoru. Počet lopatek, jejich tvar a velikost byly již jen na jejich fantazii či technické erudovanosti. Jak dokládají přiložené snímky, přípravě listů a jejich nastavení bylo věnováno velké úsilí. Kdo byl vítězem není až tak rozhodující, spíše šlo o to ukázat, že se dají dělat technické pokusy a fyzikální měření obnovitelných zdrojů energie přímo ve vyučovacích hodinách se žáky.

 

Praktické pokusy s modely VtE

 

Na závěr byla všem pedagogům předána sbírka početních příkladů o OZE, která byla vytvořena speciálně pro tento účel. Pedagogové tento počin velmi ocenili. Také byly rozdány informační materiály o větrných elektrárnách.

 

Více snímků z této akce naleznete ve fotogalerii.


 

Akce
Partneři