Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Česká společnost pro větrnou energii se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha, IČ: 60448571 – dále jen „ČSVE“
email: sekretariat@csve.cz

ČSVE jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv fyzických osob-subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
 

Osobními údaji se pro účely těchto Zásad rozumí zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. V případě podnikajících fyzických osob rovněž jejich IČ a DIČ.
 

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
 

Jaké osobní údaje zpracováváme a v jakém rozsahu:

1. Členové
Za účelem plnění povinností ve vztahu ke členům, poskytování informací a aktualit, případně dalších sdělení, splnění právních povinností ČSVE (zejména účetní, daňové a archivační) a ochrany vlastních práv a právem chráněných zájmů zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce ke členství, případně další údaje uvedené na účetních dokladech. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu trvání členství a následující 3 roky po jeho skončení. Údaje na účetních dokladech mohou být zpracovávány až po dobu 10 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke skončení členství. Emailová adresa může být zpracovávána po dobu neurčitou (do uplatnění práva na vymazání).
 

2. Dodavatelé a odběratelé zboží a služeb
Za účelem plnění smlouvy, splnění právních povinností ČSVE (zejména účetní, daňové a archivační) a ochranu vlastních práv a právem chráněných zájmů zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, případně další údaje uvedené na účetních a daňových dokladech. Tyto údaje mohou být zpracovávány až po dobu 10 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém se o daném plnění účtovalo.
Za účelem poskytování informací a aktualit, případně dalších sdělení a vedení databáze potenciálních dodavatelů a odběratelů služeb mohou být zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, a to po dobu neurčitou (do uplatnění práva na vymazání).


3. Zaměstnanci
Za účelem plnění povinností ČSVE coby zaměstnavatele a povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje osob. Tyto údaje mohou být zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále po dobu dle požadavků jednotlivých právních předpisů.


4. Účastníci námi pořádaných akcí – semináře, exkurze apod.
Za účelem splnění právních povinností ČSVE (zejména účetní, daňové a archivační) a ochranu vlastních práv a právem chráněných zájmů zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, případně další údaje uvedené na účetních a daňových dokladech. Tyto údaje mohou být zpracovávány až po dobu 10 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém se o daném plnění účtovalo.
Za účelem poskytování informací a aktualit, případně dalších sdělení může být dále zpracovávána emailová adresa, a to po dobu neurčitou (do uplatnění práva na vymazání).


5. Ostatní – osoby s vlastním zájmem o činnost ČSVE a informace z oboru
Za účelem poskytování informací a aktualit, případně zasílání dalších sdělení mohou být zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, a to po dobu neurčitou (do uplatnění práva na vymazání).
 

Způsob zpracování osobních údajů a nakládání s nimi

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám. Výjimkou mohou být orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, a konkrétní případy, kdy si ČSVE přímo vyžádá souhlas Subjektu údajů s předáním jeho údajů (zpravidla kontaktních) konkrétní třetí osobě.
 

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 

Přístup k osobním údajům nebo vybraným osobním údajům mohou mít pouze členové předsednictva ČSVE, pracovníci sekretariátu ČSVE, účetní, v odůvodněných případech členové revizní komise ČSVE a pracovníci příslušných pracovních skupin.
 

Práva osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům
  • na opravu poskytnutých osobních údajů
  • na výmaz poskytnutých osobních údajů
  • na omezení zpracování poskytnutých osobních údajů
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které ČSVE zpracovává na základě souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti ČSVE. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které ČSVE zpracovává na základě jiného právního důvodu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
     

Subjekt údajů může požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, a to na adrese sekretariat@csve.cz. ČSVE je povinna mu tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud se Subjekt údajů domnívá, že ČSVE provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo v rozporu s příslušnými předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, může

  • požádat o vysvětlení, a to na adrese sekretariat@csve.cz
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat odstranění takto vzniklého stavu (např. provedením opravy nebo likvidací osobních údajů). Námitky se zasílají na adresu sekretariat@csve.cz. ČSVE o námitce neprodleně rozhodne a zašle informaci Subjektu údajů. Nebude-li námitce vyhověno, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


Pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR nebo platných právních předpisech na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:
 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o právech Subjektů údajů lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Cookies

Zejména k analýze návštěvnosti webových stránek ČSVE – www.csve.cz - využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. V souvislosti s používáním cookies se zpravidla neukládají žádné osobní údaje.
 

Používáním našich webových stránek (prohlížením, kliknutím, přejitím, rolováním obsahu), vyjadřujte souhlas s naším používáním cookies. Berte na vědomí, že zakázáním cookies nemusí některé funkce na webových stránkách správně fungovat.
 

Více o používání cookies naleznete v „Zásadách používání souborů cookie“.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 10. 2018.

 

Odkazy
Partneři