Přihláška

Na svém zasedání 11.8.2023 rozhodlo předsednictvo o nutnosti změny stanov a jejich přizpůsobení měnícím se potřebám a působení ČSVE. Současně se předsednictvo domnívá, že by o aktualizaci stanov měli rozhodovat pouze stávající členové ČSVE. S ohledem na tuto skutečnost a také na fakt, že schvalování nových přihlášek ke členství v ČSVE spadá do pravomoci předsednictva, upozorňujeme, že s účinností od 11.8.2023 budou noví členové přijímáni s omezením hlasovacího práva na valném shromáždění do okamžiku schválení aktualizace stanov, nejpozději do přijetí usnesení na řádném valném shromáždění ČSVE v roce 2024. Na ostatních právech nových členů se nic nemění, včetně možnosti účasti na valném shromáždění. Tuto skutečnost beru na vědomí a s vědomím krátkodobého omezení hlasovacích práv se přihlašuji ke členství v ČSVE.

 

Fyzická osoba:        Právnická osoba:        Obec:

Žádám, abych byl(a) přijat(a) za člena České společnosti pro větrnou energii.

Jméno(*):
Přijmení(*):
Titul:
Rok narození(*):
Ulice, číslo domu(*):
Město, PSČ(*):
Telefon:
Email(*):

Proč chcete být členem ČSVE a co si od toho slibujete?(*)Kde jsem se o ČSVE dozvěděl? Vyberte jednu možnost(*):


PřihláškaPartneři