MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZAHAZUJE DALŠÍ ŠANCI NA MODERNIZACI ENERGETIKY A ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí s předloženými návrhy novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, ke kterým bylo možné do pátku předkládat připomínky. Navrhované změny jsou další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. Podpora obnovitelných zdrojů je již fakticky zastavena. MPO však navrhuje podporu samovýroben elektřiny, která však bude v praxi nefunkční a čistější energii pro domácnosti pomůže pouze na papíře. Návrh také obsahuje retroaktivní ustanovení, které má zkrátit podporu současným provozovatelům např. bioplynových stanic nebo větrných elektráren. Novela v předložené podobě mimo jiné vážně ohrožuje vnímání ČR, jako lokality vhodné pro investice.

Komora OZE vypracovala připomínky k návrhu novely, která je i v mnoha dalších částech velmi nekvalitně připravená. Již tradičně ministerstvo návrhy neprojednalo se zástupci normou dotčených subjektů. Velmi zarážející je skutečnost, že MPO své návrhy obhajuje s odkazem na požadavky ze strany Evropské komise. Stanovisko Komise v případě stávajících provozů a investic nejen v oblasti OZE je však zcela opačné. Proti čemu jinde po právu bojujeme, dokonce prostřednictvím intervence hlavy státu, u nás chceme zavést. Některé výhrady Komory OZE jsou zcela zásadní, v jiných částech připomínek Komora navrhuje zpřesnění normy. Kompletní materiál s připomínkami je zveřejněn na internetových stránkách Komory.

„Současný přístup státu je zcela iracionální a strategicky chybný v tom, že záměrně přehlíží obnovitelné zdroje s jejich velkým potenciálem pro zapojení veřejnosti, municipalit i malých a středních firem do čisté decentrální energetiky. Místo toho trváme na rozšiřování jádra a plýtvání uhlím, přestože je produkce elektřiny z těchto zdrojů minimálně dvakrát dražší nežli vítr a voda.“, říká předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Místopředseda Komory OZE Jan Habart k tomu uvádí: „Nemůžeme akceptovat likvidační zásahy do vlastnických práv provozovatelů malých obnovitelných zdrojů, které popírají principy právního státu.“


Zde uvádíme přehled těch nejzávažnějších připomínek:

1. Omezení podpory stávajícím OZE
Podle návrhu MPO by měla být podpora výrobcům elektřiny OZE omezena pouze na určitý objem vyrobené eletřiny ročně. Dosud však zákon garantuje podporu na veškerou vyrobenou elektřinu. To nejhůře dopadá na výrobce elektřiny z biomasy, pro které budou dopady v řadě případů zcela likvidační.

2. Zdánlivé zjednodušení podmínek pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu
MPO již dříve uvádělo, že zjednoduší výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Instalace fotovoltaických panelů by se za určitých podmínek mohla domácnostem vyplatit i bez finanční podpory. Hlavní brzdou je však, absence jakékoliv podpory pro související regulaci či akumulaci, složitá byrokracie a další povinnosti výrobců elektřiny vč. nově zaváděných poplatků.

3. Zavedení služby distribuční (přenosové) soustavy
Nově se mění způsob plateb za služby systémové a distribuční služby, když zde budou výrobci nuceni hradit nové poplatky. Předložený návrh je jednak věcně nepropracovaný a zcela nekonkrétní, proto by takto zásadní změna systému neměla být přijata. Nové nastavení financování podpory elektřiny a tepla vztažené na hodnotu rezervovaného příkonu (jističe u hladiny nn) je přitom možné vztáhnout na stávající složku ceny za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.

4. Absence podpory novým efektivním decentralizovaným OZE
ČR má značný nevyužitý potenciál v obnovitelných zdrojích, které nemusí dovážet. Mezi průmyslovými podniky v ČR je řada výrobců komponent vodních a větrných elektráren. Tyto decentralizované zdroje energie vyžadují relativně malé nároky na podpory v řádech stovek miliónů. To, že tyto zdroje již nemají podporu je promarněná šance pro český průmysl, rozvoj regionů i životní prostředí.

5. Změny v ustanovení k neoprávněně čerpané podpoře (neomezené ručení)
Návrh jde výrazně nad rámec obchodního práva a majiteli např. malé vodní elektrárny, která je vedena jako s.r.o. stanovuje neomezené ručení a výrazně také zvyšuje sankce. Stejně tak např. starosta obce, která provozuje bioplynovou stanici se zároveň stane osobou, která bez omezení ručí, za veškerou věcnou i administrativní správnost provozování. Za administrativní chybu, kupříkladu ztrátu dokumentu, zde hrozí úřední šikana a likvidační sankce.


Kontakty:
Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, +420 603 420 387
Jan Habart, místopř. Komory OZE, jan.habart@komoraoze.cz, +420 603 273 672


Doplňující informace:
Celkový výčet naržených změn MPO
Zde uvádíme přehled připomínek seřazených nikoliv dle závažnosti, ale dle pozice v návrhu novely:
1. Nedostatečné vymezení zjednodušených podmínek pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu
2. Zpřesnění právní kontinuity oprávnění k výkonu licencované činnosti
3. Zavedení služby distribuční (přenosové) soustavy
4. Vymezení odebírané elektřiny ze soustavy pro technologickou vlastní spotřebu
5. Absence podpory novým efektivním decentralizovaným OZE
6. Omezení podpory stávajícím OZE
7. Uchovávání dokladů
8. Omezení volby podpory pro stávající výrobny v souvislosti s tzv „vnořenými výrobnami“
9. Povinnost měření podporované elektřiny pro vlastní spotřebu
10. Rekonstrukce, oprava a údržba výrobny v souvislosti s nárokem na podporu
11. Neodůvodněné zvýšení horní hranice pokuty
12. Změny v ustanovení k neoprávněně čerpané podpoře (neomezené ručení) 


Připomínky Komory OZE k novele najdete zde.


Zdroj: http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne.html

Média
Partneři