Nové zdroje jsou převážně obnovitelné

1.10.2010 Evropské noviny str. 3 Téma měsíce (zun)

Nedávná zpráva Evropské komise a Společného výzkumného střediska (JRC) ukazuje, že obnovitelné zdroje energie tvořily v loňském roce 62 % (17 GW ) nové kapacity výroby elektřiny instalované v EU-27. Tento podíl stále roste. Již druhým rokem tvořila největší podíl energie z větru - celkem 37 % z celkového počtu. V absolutním vyjádření pokryly obnovitelné zdroje energie 19,9 % spotřeby elektřiny v Evropě.
OPATRNÝ OPTIMISMUS V roce 2009 se obnovitelné zdroje energie podílely na celkové spotřebě elektrické energie v Evropě (3 042 TWh) necelými dvaceti procenty (608 TWh). Největší podíl měla vodní energie (11,6 % ), následovala energie z větru (4,2 % ), biomasy (3,5 % ) a solární (0,4 %).
Pokud se týká nově instalovaných kapacit (27,5 GW), vedla mezi nimi větrná energie (37 %), dále fotovoltaika (21 %), biomasa (2 %) a další zdroje. Velký podíl ovšem mají plynové elektrárny (24%), uhelné elektrárny (9 %), ropa, spalování odpadů a jaderné elektrárny.
Pokud se současné tempo růstu zachová, bude se v roce 2020 až 1 400 TWh elektřiny získávat z obnovitelných zdrojů. To by představovalo přibližně 35 - 40 % celkové spotřeby elektřiny v EU.
Zvláštní pozornost bude třeba věnovat zajištění spravedlivého přístupu k sítím, významné podpoře vědy a výzkumu a také přizpůsobení současných elektrických systémů na příjem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Studie zdůrazňuje, že snížení nákladů a urychlení realizace bude záviset více na objemu produkce než na čase.

Média
Partneři