Výkladové stanovisko ERÚ k problematice modernizace výrobny

Ještě před Vánocemi zveřejnil Energetický regulační úřad na svých webových stránkách výkladové stanovisko k problematice modernizace výrobny elektřiny a výkladu tohoto pojmu.

Podle zákona o podporovaných zdrojích energie se za nové uvedení do provozu považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Okamžik uvedení do provozu je důležitý, protože je s ním svázán vznik nároku na podporu výroby elektřiny, doba trvání nároku na podporu a samozřejmě také určení výše podpory. Je proto nutné rozlišovat mezi opravou a údržbou zařízení, a rekonstrukcí a modernizací. Problematika se výrazně týkala zejména FVE, ale dopadá na všechny technologie.

ERÚ se nyní jednoznačně vyjádřil, že opravou nebo údržbou výrobny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy se rozumí vždy úprava či výměna komponenty výrobny v důsledku:

- výrobní či jiné vady technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny,

- živelní události či škodní události,

- ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny,

za předpokladu, že nedojde k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu.

 

Celé výkladové stanovisko je dostupné na webových stránkách ERÚ:

http://www.eru.cz/documents/10540/3687211/Vykladove_stanovisko_ERU_10_2018.pdf/959a555c-d36b-4b7b-b366-52f340e705e2
Partneři